Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Β΄ ΔΟΣΗΣ VOUCHER

Εγκρίθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ η καταβολή της Β΄ δόσης ωφελουμένων επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης Voucher για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2013. Το σχετικό έγγραφο βλ: ΕΔΩ

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΣΕΚ

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ
Αιτησή μπορείτε να υποβάλλετε: ΕΔΩ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 23.12.2013

Την Δευτέρα 23.12.2013, τα μαθήματα όλων των τμημάτων του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας βλ: ΕΔΩ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ "Η ΑΓΚΑΛΙΑ"

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ "Η ΑΓΚΑΛΙΑ"
Σχετικό έγγραφο βλ: ΕΔΩ

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ανακοινώθηκαν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές τα παρακάτω: "
Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Σ


Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:    

·        Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις. Η φόρμα της νέας σύμβασης θα προστεθεί στο Πληροφοριακό σύστημα σύντομα.

·        Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ. (επισυνάπτεται).

·        Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 α)για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ)ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4,5),Ν.2303/95,Ν.2470/97,Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα  επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα. (φόρμα προηγούμενου εξαμήνου).

·        Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι ιδιώτες που θα αποπληρωθούν με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (επισυνάπτεται αρχείο).

 Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες  διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν :

1.  ΤΠΥ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών)

2.  Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α Οικονομικών 1109793/6134 – 11/0016/1999, όπως ισχύουν) . Η ισχύς της φορολογικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι καλύπτει την ημερομηνία αποπληρωμής.

3.   Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).

   Η έκδοση ΤΠΥ μπορεί, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, να υποκατασταθεί από Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (ΑΕΔ) του φορέα (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), αν το εισόδημα του λήπτη από άσκηση επιτηδεύματος κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση, που προέρχεται αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών και από πώληση προϊόντων , από σύμβαση μίσθωσης έργου (681 ΑΚ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ), και δεν θα το υπερβαίνει και στο τρέχων έτος (δλδ 2013). Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος  για την οικονομική χρήση 2012, και για την οικονομική χρήση του 2013 να προσκομίσει αντίγραφο  στο μέλλον.

        Για το φθινοπωρινό εξάμηνο θα εκδοθούν 2 ΤΠΥ. Το πρώτο θα αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασης έως 31/12/2013 και θα εκδοθεί στις 31/12/2013. Το δεύτερο  θα αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 1-01-2014 έως τη λήξη της σύμβασης και θα εκδοθεί μετά τη λήξη της σύμβασης.

      Τα ΤΠΥ θα πρέπει να φέρουν υπογραφή εκδότη, να είναι καθαρογραμμένα χωρίς μουντζούρες και μπλάνκο. Να αναφέρεται αναλυτικά η περιγραφή (Ημερομηνίες παρεχόμενης υπηρεσίας,  Τμήμα, ειδικότητα).

        Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδεται ξεχωριστό ΤΠΥ.

        Όσοι από τους εκπαιδευτές θα εκδώσουν ΤΠΥ Θα πρέπει να επισυνάπτουν την έναρξή τους στην εφορία όπου θα φαίνεται και η δραστηριότητά τους.

     Αν η δραστηριότητά τους δεν συμπίπτει με το αντικείμενο να φροντίσουν να κάνουν επέκταση."  


ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ βλ: ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΕΔ βλ: ΕΔΩ

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ βλ: ΕΔΩ

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) βλ: ΕΔΩ

ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ VOUCHER

 • Παράταση προθεσμίας υποβολής βεβαιώσεων για το εαρινό εξάμηνο 2013Α έως και την Παρασκευή, 22/11/2013

 • Σας ενημερώνουμε ότι, εξαιτίας των πρόσφατων οργανωτικών και λειτουργικών μεταβολών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητος της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης και του αντίστοιχου ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης του εκπαιδευτικού έτους 2012 ‐ 2013 παρατείνεται εκ νέου έως και την Παρασκευή, 22/11/2013.
 • Υπενθυμίζεται ότι, οι ωφελούμενοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που δεν εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελούμενων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μέσω του διαδικτυακού τόπου της Πράξης, στη διεύθυνση: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/ieks

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΛΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Την υπ. αριθμ. πρωτ. 11869/16.10.2013 Υπουργική Απόφαση καθορισμού διαδικασίας, κριτηρίων, επιλογής κλπ των εκπαιδευτών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., καθώς και του τρόπου και διαδικασίας εγγραφών και μεταγραφών των σπουδαστών, της έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους και προγράμματος σπουδών του ν. 4186/2013, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

Μπορείτε να διαβάσετε τον νέο κανονισμό της λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. ΕΔΩ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης στον οικείο ιστότοπο η κατάταξη των υποψηφίων εκπαιδευτών για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. Το σχετικό αρχείο βλ: ΕΔΩ 

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

     Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., καθώς και σχετικές οδηγίες αναφορικά με τις εγγραφές. Τα παραπάνω αρχεία μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ
Οι οδηγίες από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.αναφέρουν
        "Προς Σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ :
α) β’ και γ’ εξαμήνου και

β) επιτυχόντες α’ χειμερινού εξαμήνου 2013

Ενόψει της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.

Για την εγγραφή σας στο ΙΕΚ υποδοχής, οφείλετε να προσέρχεστε ως εξής :

 1. Οι καταρτιζόμενοι του β’ και γ’ εξαμήνου, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 14.00-18.00.
 2. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, των δύο πρώτων ειδικοτήτων με φθίνουσα αλφαβητική σειρά , σας αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση επιλογής, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 18.00-21.00.
 3. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της τρίτης έως και πέμπτης ειδικότητας με φθίνουσα αλφαβητική σειρά , σας αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση επιλογής, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 , ώρες 18.00-21.00.
 4. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της πέμπτης ειδικότητας και εξής με φθίνουσα αλφαβητική σειρά , σας αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση επιλογής , την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 18.00-21.00.

    Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, η μη οριστικοποίηση της εγγραφής , το αργότερο εντός της αποκλειστικής ημερομηνίας δέκα (10) ημερών έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σας αρχικής επιλογής εγγραφής .

Κατά την προσέλευσή σας οφείλετε να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σας (δηλ απολυτήριο Λυκείου,Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κτλ) καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση  στοιχείων σας.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Κάποιες απο τις ειδικότητες που προκηρύχθηκαν, δεν φαίνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων και δεν θα λειτουργήσουν κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2013, λόγω  του μικρού αριθμού αιτήσεων."  

       Επίσης, στα τμήματα των ειδικοτήτων Αισθητικής και Νοσηλευτικής Μ.Ε.Θ., του Γ΄ εξαμήνου καλούνται να προσέλθουν και να εγγραφούν όσοι αποφοίτησαν από την ίδια ειδικότητα από ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ/ΤΕΕ/ΤΕΛ/ΕΠΛ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟ 21.10.2013 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 13:00 ΕΩΣ 21:00  

  

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ. - Σ.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτές Δημοσίων Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 17-10-2013 έως και το Σάββατο 19-10-2013 στον ιστότοπο της  ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER

 • Σας ενημερώνουμε ότι, η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης και του αντίστοιχου ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης του εκπαιδευτικού έτους 2012 ‐ 2013 παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 01/11/2013.

 • Υπενθυμίζεται ότι, οι ωφελούμενοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που δεν εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελούμενων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μέσω του διαδικτυακού τόπου της Πράξης, στη διεύθυνση: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/ieks

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://dioni.sch.gr μέχρι και την Τετάρτη 16/10 αφορά αποκλειστικά υποψήφιους που θέλουν να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης (ειδικοτήτων ΙΕΚ ή ΣΕΚ).
 2. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ, καθώς και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ ή του Ο.Τ.Ε.Κ. ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Απασχόλησης ή του ΟΓΕΕΚΑ –ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θες/νίκης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Α’ εξάμηνο κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ ή ΣΕΚ, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων ΕΠΑΣ επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το ΤΕΕ.
 3. Αν δηλώσετε ειδικότητα ΣΕΚ, επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το απολυτήριο Γυμνασίου.
 4. Σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται βαθμός Μαθηματικών ή Νέων Ελληνικών στο τίτλο σπουδών, εισάγετε τον αντίστοιχο βαθμό της πιο πρόσφατης στο απολυτήριο τάξης όπου έχει διδαχθεί το μάθημα που μας ενδιαφέρει.
 5. Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν κάποιον από τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε τμήματα ειδικοτήτων του Γ’ εξαμήνου, εφόσον:
  • Υπάρχει αντιστοιχία με την ειδικότητα αποφοίτησής τους και
  • η ειδικότητα αυτή λειτουργεί σε κάποιο ΙΕΚ στο οποίο έχουν πρόσβαση
 1. Οι υποψήφιοι αυτοί θα συμπληρώσουν αυτοπροσώπως αίτηση σε ένα μόνο ΙΕΚ προσκομίζοντας: αντίγραφο του πτυχίου τους, πρόσφατα δικαιολογητικά πολυτεκνίας ή τριτεκνίας και τυχόν ένσημα που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με την αιτούμενη ειδικότητα.
 2. Τα τμήματα ένταξης ειδικοτήτων Γ’ εξαμήνου που τους αφορούν θα ανακοινωθούν μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2013 μαζί με το σχετικό χρονοδιάγραμμα και αναλυτικές οδηγίες.
 3. Μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2013 θα ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα και αναλυτικές οδηγίες για την επανεγγραφή των σπουδαστών των υπολοίπων εξαμήνων που έχουν ήδη φοιτήσει σε ΙΕΚ.
        Την ανακοίνωση βλ: ΕΔΩ

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

    Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα κατά τόπους Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013 Β΄. 

    Στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:
1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
2. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
3. Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών
4. Επιμελητής Πτήσεων
5. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών
7. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
8. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
9. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ
10. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής
11. Τεχνικός Η/Υ

      Τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. πανελλαδικά και όλα τα σχετικά αρχεία μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ

 Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 16η/10/2013: ΕΔΩ

   Τους οδηγούς σπουδών και τα προγράμματα των μαθημάτων των διαφόρων ειδικοτήτων μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ

     Οι εγγραφές θα αρχίσουν από την 21η/10/2013
 
Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 15:00

 http://4.bp.blogspot.com/-lLXIFeSwexk/UD-TyMYmAoI/AAAAAAAATZI/FTnTOVsykbc/s400/class_student_2.jpg

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι καταρτιζόμενοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου που θα φοιτήσουν στο Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο, θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που αναμένουμε από την Κεντρική Υπηρεσία. 

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ενημερωθήκαμε από την κεντρική Υπηρεσία ότι την Δευτέρα 30-09-2013 πληρώθηκαν οι πρακτικά ασκούμενοι των εξαμήνων 2010 Α΄ και 2010 Β΄. Πολλοί όμως λογαριασμοί έχουν απενεργοποιηθεί λόγω της συγχώνευσης των τραπεζών «Εμπορική» και «Alpha Bank» και άλλοι ήταν ανενεργοί ή λανθασμένοι. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από την «Εμπορική Τράπεζα» αν τους έχει καταβληθεί το ποσό και σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα να απευθύνονται στο ΙΕΚ για να μας δώσουν νέο λογαριασμό.

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

VOUCHER (2012-2013)-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Α΄

       Στο πλαίσιο της καταβολής της Βʼ δόσης της «επιταγής», οι ωφελούμενοι του Βʼ κύκλου υλοποίησης της Πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης», καλούνται να καταθέσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης (2013Α) στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων, από την Τετάρτη 02/10/2013 έως και την Παρασκευή 18/10/2013, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
 
Α. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

     Οι ωφελούμενοι των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ., οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους, δεν απαιτείται να προσέλθουν στα Δ.Ι.Ε.Κ. για την υποβολή των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, τα οποία θα αναλάβουν για λογαριασμό τους την έκδοση και πιστοποίηση των βεβαιώσεων μέσω του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση θα πρέπει να εκδοθεί από το αρμόδιο Δ.Ι.Ε.Κ. και να προστεθεί στο φυσικό αρχείο (φάκελο) των δικαιολογητικών που τηρείται από το κάθε Δ.Ι.Ε.Κ.
      Σε περίπτωση που, για κάποιο λόγο, ωφελούμενοι των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ. είχαν καταθέσει το φάκελο των δικαιολογητικών τους σε Δ.Ι.Ε.Κ. διαφορετικό του Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους, οφείλουν να υποβάλουν και αυτοί τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που έλεγξε και τηρεί το φάκελο των δικαιολογητικών τους.

Β. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Ι.Ε.Κ.

     Οι ωφελούμενοι των Ιδιωτικών & των μη εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ. οφείλουν να υποβάλουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων τις εξής βεβαιώσεις:
      α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
     Για τους ωφελούμενους των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που δεν εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (π.χ. ΙΕΚ ΟΤΕΚ, ΕΚΑΒ, Σιβιτανιδείου) δεν ισχύει η ανωτέρω υποχρέωση θεώρησης, παρά μόνον τα όσα ορίζονται από τους σχετικούς Κανονισμούς Σπουδών-Λειτουργίας αναφορικά με την έκδοση και πιστοποίηση των σχετικών βεβαιώσεων.
και
      β) βεβαίωση αναφορικά με το ύψος του ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Πράξης (http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/) μαζί με το παρόν Δελτίο Τύπου. Στο ποσό των διδάκτρων δε συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα έξοδα (π.χ. παράβολα).
    Σημειώνεται ότι, η βεβαίωση που αφορά στο ύψος των καταβληθέντων διδάκτρων δεν απαιτείται να θεωρηθεί από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., αλλά θα πρέπει να εκδοθεί από τα Ιδιωτικά και τα μη εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημόσια Ι.Ε.Κ. για κάθε έναν ωφελούμενο ξεχωριστά, φέροντας τη σφραγίδα και υπογραφή από το Διευθυντή του ΙΕΚ ή το Διευθυντή Σπουδών, και εν συνεχεία να κατατεθεί από τον ωφελούμενο στο αρμόδιο Δ.Ι.Ε.Κ.
      Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ποσό κάθε δόσης της επιταγής ισούται με τα δίδακτρα, τα οποία καταβάλλουν οι Έλληνες και οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., που καταρτίζονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ήτοι κατά μέγιστο 367 Ευρώ ανά εξάμηνο). Στην περίπτωση των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. που δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλουν δίδακτρα μειωμένα, το ποσό της επιταγής ισούται με το ύψος των μειωμένων διδάκτρων.

Δελτίο τύπου βλ: ΕΔΩ
Υπόδειγμα βεβαίωσης καταβληθέντων διδάκτρων βλ: ΕΔΩ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

    Με την υπ. αριθμ: 1356/68/26-09-2013 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ενέκρινε την πληρωμή των δικαιούχων Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου 2010 (2010 Α΄) καθώς και του φθινοπωρινού εξαμήνου 2010 (2010 Β΄) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.", στους άξονες προτεραιότητας ΑΠ4, ΑΠ5, και ΑΠ6.
     Το σχετικό έγγραφο βλ: ΕΔΩ

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ)

Ινστιτούτο αισθητικής στην Αρτέμιδα ζητά αποφοίτους Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας "Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής" για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοικωνήσουν με τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου κατά το ωράριο εργασίας στα τηλέφωνα: 22990-40670, 22990-40671.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

     Ανακοινώνουμε ότι οι παρακάτω επιχειρήσεις ζητούν να απασχολήσουν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποφοίτους Ι.Ε.Κ. έως 29 ετών, σχετικών με τις θέσεις που αναφέρουν ειδικοτήτων:
   1) Η επιχείρηση Global Design Α.Ε. (ειδικεύεται στην εισαγωγή και εμπορία επίπλων), ζητά: 1 βοηθό λογιστή, 1 μηχανογράφο, 1 γραμματειακή υποστήριξη (που θα απασχοληθούν στο Νέο Ηράκλειο) και 6 διακοσμητές εσωτερικού χώρου (που θα απασχοληθούν στο Μαρούσι).
    2) Η επιχείρηση Dream Food Α.Ε. (αφορά χώρους εστίασης, όχι service), ζητά: 4 άτομα στην εξυπηρέτηση πελατών (που θα απασχοληθούν στα Σπάτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις παραπάνω επιχειρήσεις ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  support@boconcept.com.gr ή στο τηλέφωνο 210-2831337.

   Επίσης Δημοτική επιχείρηση Δήμου της Ανατολικής Αττικής ζητά αποφοίτους των ειδικοτήτων Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Γραμματέως Διεύθυνσης για να απασχοληθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: geostyliaras@gmail.com ή στο τηλέφωνο 22990-40670.

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα αποτελέσματα φοίτησης έχουν εκδοθεί και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί σχετικά με την γραμματεία.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ VOUCHER

Η καταβολή της α' δόσης της "επιταγής" στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελούμενων των Δ.Ι.Ε.Κ., των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρως ελεγχθεί για αυτό το στάδιο ελέγχου μέχρι και την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 καταβλήθηκαν στους δικαιούχους όλων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. οι υποτροφίες των εξαμήνων 2009 Β΄, 2010 Α΄, 2010 Β΄. Το εξάμηνο 2011 Α΄ θα πληρωθεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • Την Τρίτη 25.06.2013 ενημερώθηκε ηλεκτρονικά η Υπηρεσία μας από το αρμόδιο γραφείο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποπληρωμής των δικαιούχων Πρακτικής Άσκησης για τα εξάμηνα 2009 Α΄ και 2009 Β΄ καθώς και οι εκκρεμότητες ανενεργών λογαριασμών του εξαμήνου 2008 Β΄. 
 • Από την θέση αυτή ευχαριστούμε δημόσια τα μέλη της Ομάδας Έργου Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., που με πολύ κόπο και χρόνο κατάφεραν να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα που προέκυπταν κατά την διαδικασία.

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

VOUCHER-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (2012-2013) - ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-06-2013


Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1076/57/15-05-2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ:ΒΕΝ546ΨΖΣΠ-ΓΔΖ) και την υπ. αριθμ. 857/07-06-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης, εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Επιταγή Voucher αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης" στους άξονες προτεραιότητας ΑΠ.4, ΑΠ.5 και ΑΠ.6 για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2013, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher-iek-ggdvm.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να καταβληθεί η α΄ δόση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του φθινοπωρινού εξαμήνου 2012 Β΄ και β) Βεβαίωση αναφορικά με το ύψος του ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2012 Β΄, εντός του χρονικού διαστήματος από την Τρίτη 11-06-2013 έως και την Παρασκευή 28-06-2013. Η παράταση της προθεσμίας ανακοινώθηκε με Δελτίου Τύπου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στις 20-06-2013.
https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-frc1/c33.16.197.197/s160x160/188752_533825199962473_1436038652_n.jpghttp://www.ein.gr/images/EIN_LOGO(CMYK)160.jpg

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας των καταρτιζομένων σπουδαστών της ειδικότητας Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 6 Ιουνίου και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο του ΙΕΚ Χαϊδαρίου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 16:00 έως τις 20:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 - 20/6/2013.  Επικοινωνία: Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου Αγίας Τριάδας & Ρίμινι. Τηλ: 210.57.62.255 & 210.57.79.570  

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών πρόσκληση για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες του απόφοιτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το έγραφο βλ: ΕΔΩ

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Αγαπητοί μας γονείς, δάσκαλοι, φίλοι, σας προσκαλούμε στη διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 και ώρα 6:00 το απόγευμα στο χώρο του σχολείου μας με θέμα: "Η δική μου οικογένεια είναι διαφορετική". Κοντά μας θα είναι το Ιατροπαιδαγωγικό Ινστιτούτο Παλλήνης και θα δούμε μαζί τις μονογονεϊκές οικογένειες προσεγγίζοντάς τες από τη μεριά των παιδιών. Ομιλήτριες: Χαρά Πετρέλλη, κοινωνική λειτουργός, Μαριάννα Γκιμπιρίτη, παιδοψυχίατρος του ΙΠΚ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- Διεύθυνση Σχολείου: ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 22, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ"

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5166/15-05-2013 απόφαση της κ. Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης, αναλαμβάνει καθήκοντα Υποδιευθύντριας του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου η εκπαιδευτικός κυρία Μιχαλάκη Ελευθερία του Ιωάννη. Ευχόμαστε στην κ. Υποδιευθύντρια καλή επιτυχία στα καθήκοντά της. Την απόφαση βλ: ΕΔΩ

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr) έχει αναρτηθεί στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης, πρόταση για το νέο κανονισμό λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., με καταληκτική ημερομηνία 24.05.2013. Ο προτεινόμενος κανονισμός παρουσιάζεται μεταξύ άλλων σε μορφή υπερκειμένου, χωρισμένος σε επιμέρους ενότητες, οι οποίες επιδέχονται σχολιασμό. Σχετικά βλ: ΕΔΩ 

http://www.ilion.gov.gr/image/image_gallery?img_id=147314


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ VOUCHER

Το Πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής ενστάσεων επί του Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων Επιταγής Αρχικής Επαγγελματικής κατάρτισης,της 952/50/21-03-2013 Απόφασης Δ.Σ., στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», βλ: ΕΔΩ

 

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υπενθυμίζουμε ότι η κατάρτιση (μαθήματα) αρχίζει κανονικά την Δευτέρα 13 Μαΐου 2013, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

http://4.bp.blogspot.com/-UCVDseKJAVM/UEPEqvTAaRI/AAAAAAAAvHg/oLzsB9zmgE0/s1600/class1.jpg

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

http://3.bp.blogspot.com/-EHuDecr1puU/TadB_icZuLI/AAAAAAAAAqE/aG6bMZ1EAbM/s1600/800px-Red_and_blue_Easter_eggs.jpg 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
 Christ is Risen! Truly He is Risen!
 Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité!
Christ ist erstanden! Er ist wahrlich erstanden!
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

ΠΑΣΧΑ 2013


    Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, σας εύχονται ολόψυχα Καλό Πάσχα! Το Άγιο Φως της Αναστάσεως, ας φέρει αγάπη, ελπίδα, ειρήνη και αισιοδοξία!  

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2013

 Καλό μήνα! Καλή Πρωτομαγιά!Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 29/04/2013 - 10/05/2013

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ: 652/29-04-2013 έγγραφο της κ. Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης, κατά το διάστημα από 29-04-2013 έως 10-05-2013, τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα λειτουργήσουν από τις 08:30 έως και τις 16:30. Την 1η-05-2013 (Εργατική Πρωτομαγιά), την 3η-05-2013 (Μ. Παρασκευή) και την 6η-05-2013 (Δευτέρα του Πάσχα), τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. δεν θα λειτουργήσουν.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ VOUCHER 2012-2013

Δημοσιεύθηκε στις 16.04.2013 από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, το παρακάτω γράφημα που αφορά τους δικαιούχους της αρχικής επιταγής VOUCHER περιόδου 2012-2013.

 

Κάντε κλίκ επάνω στην εικόνα.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013, (2013 Α΄)

Ανακοινώθηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), η έγκριση απευθείας ανάθεσης έργου εκπαιδευτών, εντός και εκτός πινάκων Η2 σε ΔΙΕΚ για το Εαρινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2012-13 σε εφαρμογή των υπ.αριθ. 1135/8-9-1992/ΦΕΚ/Β/570 και Φ1/Ε5816/1-4-1994 Αποφάσεων Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Τα σχετικά αρχεία βλ: ΕΔΩ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.


Σχετικά με τις εξετάσεις Πιστοποίησης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2013, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού, www.eoppep.gr. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση έως το τέλος Απριλίου.

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.ΕΚ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων κατάταξης εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2012-2013. Σχετικά βλ: ΕΔΩ
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

VOUCHER-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (2012-2013)

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση 952/50/21.03.13 του Δ.Σ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ:ΒΕ2746ΨΖΣΠ‐ΡΝ8), εγκρίνεται η δημοσίευση του Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ.4, ΑΠ.5 και ΑΠ.6 για την εκπαιδευτική περίοδο 2012‐2013, ο  οποίος  έχει  αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.voucher‐iek‐ggdvm.gr/. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι δικαιούνται να υποβάλουν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του προσωρινού πίνακα ωφελουμένων (έως και τη Δευτέρα 01/04/2013 και ώρα 14:30). Η ένσταση  κατατίθεται εντός σφραγισμένου φακέλου αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή (με σφραγίδα ημερομηνίας αποστολής ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: 
Επιτροπή  Εξέτασης  Ενστάσεων  της  Πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης»
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417& Κοκκινάκη, ΤΚ 11143, Αθήνα
Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Γραφείο 370, 3ος όροφος).

Σημειώνεται ότι, ο Οριστικός Πίνακας Ωφελουμένων θα δημοσιευτεί, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από  το  πέρας της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, και αφού επικυρωθεί από τη Γενική Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης.

Περισσότερα βλ: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/


Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.

Προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», η οποία αφορά και αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων Πληροφορικής – Δικτύων. Σχετικά βλ: ΕΔΩ

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Λάβαμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 22.03.2013 το υπ. αριθμ. πρωτ: 3006/20-03-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με θέμα: "ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ". Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου να λάβουν γνώση. Βλ: ΕΔΩ

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Οι ιδιώτες εκπαιδευτές που θα εργαστούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2013 Α΄ στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν άμεσα στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. την παρακάτω ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Οι εκπαιδευτές που θα εργαστούν στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου κατά το εαρινό εξάμηνο 2013 (Α΄) πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στη Γραμματεία, άμεσα, τα παρακάτω αρχεία:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων στις υπεύθυνες δηλώσεις, μετά από σύσταση της νομικής υπηρεσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα πρέπει να είναι επικυρωμένο από Κ.Ε.Π., ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι ιδιώτες που έχουν εισοδήματα από παροχή υπηρεσιών το έτος 2012 πάνω από 5.000 ευρώ και οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν έναρξη στην εφορία, θα εκδίδουν αθεώρητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ) αντί της θεωρημένης απόδειξης υπηρεσιών (ΑΠΥ) που ίσχυε έως 31/12/2012, (ΠΟΛ 1004/04-01-2013). Επίσης, ισχύει ότι όλοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. την "επέκταση δραστηριοτήτων".

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτές που απαιτείται να κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων στη Δ.Ο.Υ. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον σωστό κωδικό που είναι: 85411000-Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΕ Α.Ε.Δ. 2012

Όπως μας ενημέρωσαν στις 07/03/2013, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης: "... τα χρήματα των εκπαιδευτών με ΑΕΔ για την περίοδο 8/10-31/12/202 θα καταβληθούν στον λογαριασμό τους έως την Δευτέρα 11/3/2013. Αφορά όλα τα ΙΕΚ εκτός από το Κερατσίνι (που είναι σε εξέλιξη), τα Μέγαρα, την Μεταμόρφωση, την Σάμο και το Χαϊδάρι".