Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ανακοινώθηκαν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές τα παρακάτω: "
Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Σ


Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:    

·        Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις. Η φόρμα της νέας σύμβασης θα προστεθεί στο Πληροφοριακό σύστημα σύντομα.

·        Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ. (επισυνάπτεται).

·        Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 α)για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ)ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4,5),Ν.2303/95,Ν.2470/97,Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα  επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα. (φόρμα προηγούμενου εξαμήνου).

·        Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι ιδιώτες που θα αποπληρωθούν με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (επισυνάπτεται αρχείο).

 Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες  διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν :

1.  ΤΠΥ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών)

2.  Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α Οικονομικών 1109793/6134 – 11/0016/1999, όπως ισχύουν) . Η ισχύς της φορολογικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι καλύπτει την ημερομηνία αποπληρωμής.

3.   Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).

   Η έκδοση ΤΠΥ μπορεί, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, να υποκατασταθεί από Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (ΑΕΔ) του φορέα (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), αν το εισόδημα του λήπτη από άσκηση επιτηδεύματος κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση, που προέρχεται αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών και από πώληση προϊόντων , από σύμβαση μίσθωσης έργου (681 ΑΚ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ), και δεν θα το υπερβαίνει και στο τρέχων έτος (δλδ 2013). Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος  για την οικονομική χρήση 2012, και για την οικονομική χρήση του 2013 να προσκομίσει αντίγραφο  στο μέλλον.

        Για το φθινοπωρινό εξάμηνο θα εκδοθούν 2 ΤΠΥ. Το πρώτο θα αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασης έως 31/12/2013 και θα εκδοθεί στις 31/12/2013. Το δεύτερο  θα αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 1-01-2014 έως τη λήξη της σύμβασης και θα εκδοθεί μετά τη λήξη της σύμβασης.

      Τα ΤΠΥ θα πρέπει να φέρουν υπογραφή εκδότη, να είναι καθαρογραμμένα χωρίς μουντζούρες και μπλάνκο. Να αναφέρεται αναλυτικά η περιγραφή (Ημερομηνίες παρεχόμενης υπηρεσίας,  Τμήμα, ειδικότητα).

        Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδεται ξεχωριστό ΤΠΥ.

        Όσοι από τους εκπαιδευτές θα εκδώσουν ΤΠΥ Θα πρέπει να επισυνάπτουν την έναρξή τους στην εφορία όπου θα φαίνεται και η δραστηριότητά τους.

     Αν η δραστηριότητά τους δεν συμπίπτει με το αντικείμενο να φροντίσουν να κάνουν επέκταση."  


ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ βλ: ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΕΔ βλ: ΕΔΩ

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ βλ: ΕΔΩ

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) βλ: ΕΔΩ

ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ VOUCHER

  • Παράταση προθεσμίας υποβολής βεβαιώσεων για το εαρινό εξάμηνο 2013Α έως και την Παρασκευή, 22/11/2013

  • Σας ενημερώνουμε ότι, εξαιτίας των πρόσφατων οργανωτικών και λειτουργικών μεταβολών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητος της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης και του αντίστοιχου ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης του εκπαιδευτικού έτους 2012 ‐ 2013 παρατείνεται εκ νέου έως και την Παρασκευή, 22/11/2013.
  • Υπενθυμίζεται ότι, οι ωφελούμενοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που δεν εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελούμενων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μέσω του διαδικτυακού τόπου της Πράξης, στη διεύθυνση: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/ieks