Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), είναι σχολές που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου οι καταρτιζόμενοί τους να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που θα τους δώσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής αποκατάστασης. Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), παρέχετε δωρεάν και διαρκεί πέντε εξάμηνα. Τα τέσσερα εξάμηνα περιλαμβάνουν φοίτηση και το πέμπτο την Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση δύνανται να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του τρίτου ή του τετάρτου εξαμήνου φοίτησης. Μπορούν να φοιτήσουν στα Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απόφοιτοι Σ.Ε.Κ. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει δέκα πέντε (15)  πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο αρχίζει τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική (υπό την έννοια ότι οι σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθήσουν το 85% των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος για να δικαιούνται συμμετοχής στις εξετάσεις). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με δύο εξετάσεις σε κάθε μάθημα: την "πρόοδο" που διεξάγεται στο μέσον του εξαμήνου και την "τελική εξέταση" στο τέλος του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Ι.Ε.Κ. και έχουν επίσης ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνουν "Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης" (Β.Ε.Κ.). Η βεβαίωση αυτή, τους δίδει το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση "Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης" επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι άρρενες καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.